27 C
Kwang Binh
Thứ Sáu, Tháng Chín 24, 2021
Array

Cần tiếp tục tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (*)

(Thời sự) – Sáng nay (1-7), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có bài phát biểu kết luận. Báo Quảng Bình điện tử trân trọng đăng toàn văn nội dung bài phát biểu.
 
Kính thưa Hội nghị,

Sau một buổi làm việc, hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã hoàn thành chương trình đề ra. Hội nghị đã nghe và thảo luận để làm rõ thêm những nội dung trong báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Thưa các đồng chí,

Chỉ thị 05-CT/TW là chủ trương lớn của Đảng nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tự giác, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện Chỉ thị 05 là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị.

Cần tiếp tục tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (*)Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận hội nghị.

Xác định học tập và làm theo Bác là một chủ trương lớn, xuyên suốt, lâu dài nên ngay từ đầu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bám sát những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh để tổ chức tuyên truyền, phổ biến, học tập và làm theo nghiêm túc, trọng tâm, thiết thực với nhiều cách làm mới, sáng tạo ở từng cấp, từng ngành.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đó là sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong ý thức tự giác rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, xoá bỏ những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Hiệu quả từ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước và chế độ, đặc biệt là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, củng cố lòng tin của nhân dân.

5 năm qua, các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, mang tính đột phá để chỉ đạo thực hiện. Đồng thời, giải quyết hiệu quả các vấn đề bức xúc nổi lên như công tác đền bù thiệt hại sự cố môi trường biển, giải phóng mặt bằng quốc lộ 1A và các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, khắc phục hậu quả thiên tai; phát huy các tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế – xã hội; giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về môi trường, đất đai;… Không chỉ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, mà hiệu quả của việc “làm theo” Bác đã củng cố niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền các cấp, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động cụ thể đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Đến nay, việc học tập và làm theo Bác từng bước đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin biểu dương những kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị thời gian qua.

Thưa các đồng chí,

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ở tỉnh ta thời gian qua vẫn còn một số hạn chế. Đó là: Một số cấp ủy, chính quyền có lúc chưa xem việc thực hiện Chỉ thị số 05 là nhiệm vụ thường xuyên; trong lãnh đạo, chỉ đạo có lúc còn lúng túng, chưa quyết liệt, chưa sáng tạo, hiệu quả. Công tác tuyên truyền, động viên đội ngũ văn nghệ sỹ, phóng viên báo chí tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa được chú trọng. Tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt còn ít. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số tổ chức đảng có lúc còn mang tính hình thức…

Thưa các đồng chí,

Để Chỉ thị 05 tiếp tục đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả hơn nữa, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Kết luận số  01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 Bộ Chính trị khóa XII; tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên về nội dung và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chi Minh. Xác định tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là động lực, sức mạnh để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành các mục tiêu đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Từ nhận thức cần phải biến thành hành động để làm theo Bác đúng với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, thụ hưởng”, “Trọng dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”.

Thứ hai, đẩy mạnh việc làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đơn vị, nhất là trong thực hiện các khâu đột phá, các chương trình trọng điểm nhằm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Gắn thực hiện Chỉ thị số 05 với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương; Quy định số 01-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục thực hiện tốt các nội dung đột phá gắn với các chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể hóa nội dung cho phù hợp, hiệu quả, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đổi mới phương pháp, phong cách làm việc cán bộ, đảng viên, trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy và cá nhân người đứng đầu. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở kỷ cương, trách nhiệm, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả. Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành, giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, gây bức xúc kéo dài trong nhân dân, nhất là các vấn đề liên quan đến việc triển khai các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh.

Thứ ba, đẩy mạnh tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giáo dục truyền thống quê hương. Phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động. Tăng cường tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đẩy mạnh việc sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đội ngũ văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí để làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc.

Thứ tư, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề theo hướng thiết thực; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và bí thư chi bộ, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong sinh hoạt chuyên đề. Phát huy dân chủ, tạo điều kiện để đảng viên tham gia, góp ý kiến các công việc chung, xây dựng đảng và chính quyền. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn cách làm hình thức, chiếu lệ; định kỳ sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Lấy kết quả thực hiện các chuyên đề làm tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Chỉ thị gắn với những nội dung trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề bức xúc của nhân dân.

Thứ năm, mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục xây dựng và nhân rộng những mô hình mới hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo và thiết thực. Lựa chọn và phát động thực hiện các chủ đề sát với thực tế của từng địa phương, đơn vị. Chú trọng xây dựng những mô hình mới có hiệu quả trên các lĩnh vực, nhất là trong giảm nghèo, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Quan tâm giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng.

Thưa các đồng chí,

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cần tiếp tục tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi tuyên bố bế mạc hội nghị. Xin kính chúc toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

(*) Đầu đề do Tòa soạn rút ra từ nội dung bài phát biểu.

 

 

Bài viết được đăng lại từ Báo điện tử Quảng Bình
Liên kết gốc: https://baoquangbinh.vn/thoi-su/202107/can-tiep-tuc-tich-cuc-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-2190734/

Related Articles

Tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện Kế hoạch năm học mới hiệu quả, chất lượng

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Công điện số 1190/CĐ-TTg ngày 20-9-2021 về việc...

Việt Nam – Cuba bàn về hợp tác và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine

Chủ tịch nước trong biết, trong chuyến thăm lần này, lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ bàn bạc vấn đề hợp tác trong...

Ông Tập Cận Bình đã tiên đoán được đòn đánh của Bộ Tứ, đây là mối ẩn họa lớn nhất

Mối ẩn họa lớn nhất của Trung Quốc đã được ông Tập Cận Bình nhắc tới từ cách đây 3 năm. Bước đi quyết liệt...

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Stay Connected

25,387Thành viênThích
0Người theo dõiTheo dõi
21,300Người theo dõiĐăng Ký

TIN MỚI

Tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện Kế hoạch năm học mới hiệu quả, chất lượng

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Công điện số 1190/CĐ-TTg ngày 20-9-2021 về việc...

Việt Nam – Cuba bàn về hợp tác và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine

Chủ tịch nước trong biết, trong chuyến thăm lần này, lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ bàn bạc vấn đề hợp tác trong...

Ông Tập Cận Bình đã tiên đoán được đòn đánh của Bộ Tứ, đây là mối ẩn họa lớn nhất

Mối ẩn họa lớn nhất của Trung Quốc đã được ông Tập Cận Bình nhắc tới từ cách đây 3 năm. Bước đi quyết liệt...

Quảng Bình thêm 49 ca nhiễm Covid-19, 63 ca khỏi bệnh

(Thời sự) - Thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, từ 6 giờ ngày 17-9...

Trao tặng hơn 500 suất quà Tết Trung thu cho các em thiếu nhi

(Xã hội) - Ngày 19 và 20-9, Đoàn khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh phối hợp với một số doanh nghiệp tổ chức trao tặng...

ĐƯỢC QUAN TÂM